Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

Ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, ikvienam iedzīvotājam ir iespēja pieteikties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai jau kopš 2011. gada. Uzsākot pieaugušo izglītības projektu "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 2017. gadā, pakalpojuma izmaksas nodarbinātām personām līdzfinansē ES fondi un valsts.

ES fondi un valsts apmaksā 90% vai 100% apmērā

Strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem, kuri ir apguvuši kādu profesiju darba gaitā ārpus formālās izglītības sistēmas, var iegūt kvalifikāciju, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kādā no Latvijas akreditētajām profesionālajām izglītības iestādēm vai eksaminācijas centriem.

Tā kā profesionālās kvalifikācijas eksāmens ir maksas pakalpojums, ko nosaka MK noteikumi, kopš 2017. gada 5. oktobra strādājošie var tam saņemt būtisku finansiālu atbalstu – izdevumu kompensāciju 90% apmērā no ES fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Persona, kurai ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, var saņemt izdevumu kompensāciju 100% apmērā. Izmaksu lielums atkarīgs no eksāmenu kārtojošo cilvēku skaita, kā arī īpaši pieaicināto eksaminētāju nepieciešamības.

Iespēja iegūt profesionālās kvalifikācijas dokumentu

Lai katrs individuāli varētu izvērtēt, vai un cik gatavs ir kvalifikācijas eksāmena praktiskajai un teorētiskajai eksaminācijai, profesionālās izglītības iestādes nodrošina bezmaksas konsultācijas par profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu. Svarīgi, ka kopumā kvalifikācijas novērtēšanu piedāvā tikai tādas izglītības iestādes, kurām ir noslēgts deleģējuma līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) par eksaminēšanu noteiktās profesijās.

Lai pieteiktos kvalifikācijas noteikšanai, ir jāizvēlas viena no Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) uzturētajā sarakstā (01.11.2018. versija) norādītajām profesionālajām kvalifikācijām un izglītības iestāde, kura veic profesionālās kompetences novērtēšanu. Šis saraksts un profesijas regulāri tiek atjaunotas, tāpēc ar aktuālo sarakstu var iepazīties IKVD mājaslapā šeit. Izvēlētajā izglītības iestādē ir jāiesniedz iesniegums par profesionālās kompetences novērtēšanu un jāveic samaksa par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Pretendentam iesnieguma iesniegšanas brīdī ir jābūt vismaz 25 gadu vecam un nodarbinātam - darba ņēmējam vai pašnodarbinātai personai.

Pēc pieteikuma apstiprinājuma var kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu izglītības iestādē. Ikviens, kurš to nokārtojis ne zemāk par 5 ballēm, ir tiesīgs saņemt profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Izdevumu kompensācija pēc kvalifikācijas iegūšanas

Lai kompensētu radušās izmaksas 90% vai 100% apmērā no ES fondu un valsts budžeta līdzekļiem, Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) jāiesniedz iesniegums par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas izmaksu kompensēšanu. Iesniegumu lūgums adresēt Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļai, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, Rīgā, LV-1050. Tam jāpievieno iesnieguma par profesionālās kompetences novērtēšanu kopija, kā arī iegūtās profesionālās kvalifikācijas apliecinošā dokumenta kopija un citi dokumenti atbilstoši norādījumiem.

VIAA izvērtē iesniegtos dokumentus un personas atbilstību projekta mērķa grupai iesnieguma iesniegšanas brīdī izglītības iestādē un pieņem lēmumu par radušos izdevumu kompensēšanu. Pozitīva lēmuma gadījumā tiek kompensētas kvalifikācijas eksāmena pakalpojuma izmaksas 90% apmērā, bet strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu - 100% apmērā. Statusam jābūt piešķirtam uz brīdi, kad pretendents iesniedz profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā iesniegumu par profesionālās kompetences novērtēšanu.

Ikvienam iedzīvotājam projektā ir iespēja izmantot abus pakalpojumus - gan novērtēt savu profesionālo kompetenci, gan mācīties un apgūt kādu no piedāvātajām profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmām

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums kontaktēties ar VIAA Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas speciālistiem.

Ārpus formālās izglītības profesionālās kompetences novērtēšanas institūciju un iegūstamo profesionālo kvalifikāciju saraksts (Excel fails, atjaunots 1.11.2018) vai IKVD mājaslapā šeit

 

Lasi arī: Kas jādara, lai kompensētu izmaksas par savas profesionālās kompetences novērtēšanu

2018. gada 1. novembrī
2020. gada 10. jūlijā